Kinh Nhật Tụng & 37 Pháp Bồ Tát Đạo

top-Ltop-RwLogo

Trung Tâm Drikung Dharma Surya  (DDSC)

Các ấn loát trong trang nầy miển phí. Quý vị có thể “download” và tùy tiện phân phát.

Tuy nhiên có những tài liệu chỉ dành riêng cho các hành giả đã nhận Quán Đảnh từ một vị Kim Cang Đạo Sư thì sẽ có hình bên phải trên bìa. Xin quý vị lưu ý điều nầy.QD

 

 

Chúng tôi có lời yêu cầu như sau:

  1. Không nên dùng các tài liệu nầy để thu lợi.
  2. Bản cập nhật nhất ở đây.
  3. Các bạn nào có đóng góp ý kiến hay thấy gì sơ sót thì xin góp ý trong khung ở dưới để chúng tôi để tiện việc sửa đổi và phân phát.

KINH NHẬT TỤNG

Bản gốc Việt ngữ của Kinh Nhật Tụng
do Chơn Pháp Nguyễn Hữu Hiệu chuyển ngữ dựa trên
bản gốc Anh ngữ của Đại Sư Khenchen Konchog Gyaltsen Rinpoche
tại Trung Tâm Tibetan Meditation Center.
Bản Anh ngữ được in lại với sự đồng ý của
Trung Tâm Tibetan Meditation và Vajra Publications.
Sau đó, Phần V: Hướng Dẫn Dành Cho Các Hành Giả
đã được kèm thêm vào trong ấn bản hiện tại của DDSC

Toàn bộ tuyển tập được thiết kế
và bản gốc Việt ngữ đã được hiệu đính bởi
Trung tâm Drikung Dharma Surya Virginia, Hoa Kỳ
Ấn bản cập nhật 2015

 

 

37 PHÁP BỒ TÁT ĐẠO

Click Link to Download

 

bottom-Lbottom-R