Hành Trì

Theo truyền thống Kim Cang Thừa, hành giả cần phải thọ nhận lễ quán đảnh hoặc lễ gia lực để đón nhận năng lực gia hộ của chư Phật, Hộ Phật và chư Đạo Sư trước khi hành trì các pháp môn quán tưởng theo hướng dẫn trong các nghi quỹ (sadhana).

Riêng đối với các vị Phật và Hộ Phật an bình (peaceful deities), nếu chưa được nhận lễ quán đảnh thì hành giả vẫn có thể trì chú và quán tưởng vị Phật hay Hộ Phật trong không gian trước mặt, và trụ vào tâm từ bi và tâm Bồ Đề của các ngài mà thiền định về tâm ấy.

Muốn hành trì theo các pháp tu Kim Cang Thừa, điều cần yếu là phải có một vị chân sư hướng dẫn hành giả từng bước trên con đường tu tập.

Hay điền vào mẩu dưới đây nếu muốn biết thêm chi tiết về các nghi quỹ (sadhana):

Tên của bạn (bắt buộc)

Địa chỉ Email (bắt buộc)

Tiêu đề

Thông điệp