Cầu Nguyện & Tịnh Hoá

TỊNH HÓA PUJA LÀ GÌ?

Lễ Tịnh Hoá Puja là một pháp hành tinh xảo của Mật tông để thanh tịnh hoá bằng cách áp dụng oai lực của những câu minh chú, oai lực của sự tập trung, và oai lực của chân lý Phật. Pujas là những nghi lễ  bao gồm quán tưởng, trì tụng minh chú, khẩn nguyện và cúng dường đến các đấng giác ngộ như chư Phật hay chư Bồ Tát . Pujas được thực hiện để xin các đấng giác ngộ ban ân điển, để tích luỹ công đức, và để xua tan những che chướng, nghịch duyên.

Trong truyền thống và phong tục của Phật giáo, dân chúng hay cúng dường và thỉnh Lễ Tịnh Hoá để tăng trưởng duyên lành  hầu thành đạt trong cả hai lãnh vực tâm linh lẫn thế sự, và cũng để đối phó  hay ngăn chặn những vấn đề nan giải có thể xảy ra trong hai lãnh vực này.

Mỗi buổi Lễ Tịnh Hoá thường được xoay quanh tâm điểm là một biểu tượng đặc trưng cho một vị Phật. Tuỳ theo nguyên nhân cần được thanh tịnh hoá là gì, chẳng hạn như để xua tan chướng ngại hay xua tan bịnh tật, mà biểu tượng Phật sẽ thay đổi cho hợp với những chức năng đặc biệt của vị đó.

Quý vị có thể liên lạc để thỉnh Lễ Tinh Hoá Pujas. Lễ Tịnh Hoá sẽ do Thầy Khenpo Samdup thực hiện cùng sự tham gia của các hành giả tại DDSC, hay do những tu sĩ trong các tu viện tại Ấn Độ, Nepal và Tây Tạng tuỳ theo quý vị thỉnh cầu. Đại chúng có thể tham dự những buổi Lễ Tịnh Hoá này và không cần phải ghi danh.

BẢO TRỢ KHI THỈNH LỄ TỊNH HÓA PUJA

Lễ Tịnh Hoá Pujas có thể được thỉnh để mang lại lợi lạc cho bản thân hay cho thân bằng quyến thuộc còn đang tại thế, sắp qua đời hay đã quá vãng. Nghi Lễ Tịnh Hoá Pujas tại DDSC sẽ do tu sĩ trụ trì DDSC, Thầy Kheplo Samdup chủ trì cùng sự tham gia của những tu sĩ và hành giả khác khi có thể.

Bấm vào nút cúng dường tại đây để cúng dường khi thỉnh Lễ tịnh hoá Pujas cho bản thân hay thân quyến được hồi hướng công đức sau buổi lễ.

  • Cho các thân nhân còn tại thế, xin ghi danh tánh trong phần “Ghi Chú” của khoản Cúng Dường này, và xin nêu rõ cần thỉnh Lễ Tịnh Hoá loại nào:  1)      Chữa bịnh, Sức Khoẻ và Thọ Trường, 2) Tiêu trừ chướng ngại, 3) Hộ Pháp hay 4) Thành tựu về tâm linh & trí tuệ.
  • Cho người quá cố, xin điền danh tánh trong phần “Ghi Chú” của khoản Cúng Dường này, và nêu rõ cần thỉnh Lễ Tịnh Hoá loại nào:  1) Đức Phật A Di Đà, 2) Chuyển Di Thần Thức Phowa của dòng Drikung, 3) Tập hợp Chư Phật A Di Đà, Quan Thế Âm và Đại Thế Chí, hay 4) Cúng Thất 49-ngày.

Theo truyền thống, cúng dường thường đi đôi với thỉnh Lễ Tịnh Hoá Puja. Cúng dường là một hình thức đ thực hành hạnh bố thí – là phương pháp thỉnh nguyện để tích luỹ thêm công đức, làm tăng thêm hiệu lực của nghi lễ.  Cúng dường Puja tạo nên sự kết nối giữa người đang được cầu nguyện và những lời đang được khẩn nguyện.  Nếu quý vị nào gặp khó khăn trong tài khoản cúng dường, xin liên lạc với DDSC để vấn đề được giải quyết thích nghi.

Lễ Tịnh Hoá do Thầy Samdup chủ trì cùng các vị tu sĩ sẽ được tụng niệm bằng tiếng Tây Tạng.  Khi có thêm sự tham dự của những hành giả khác trong DDSC, họ sẽ hướng dẫn đại chúng dùng kinh sách của DDSC để hộ niệm xen kẽ bằng Anh ngữ.

Quý vị cũng có thể thỉnh cầu để Lễ Tịnh Hoá được thực hiện chung với một trong những tu viện liên kết với DDSC như Drikung Kagyu Monastery và Shedra, và Drikung Kagyu Nunnery.

PHIẾU CẦU AN & PHIẾU CẦU SIÊU

Quý vị đồng hương có thể điền (hay bấm vào) PHIẾU CẦU AN và PHIẾU CẦU SIÊU gửi cho chúng tôi đến địa chỉ điện thư drikungdharmasurya@gmail.com

Phiếu Cầu Siêu (Việt Nam)

Phiếu Cầu An (Việt Nam)