Cầu Siêu

LỄ TỊNH HOÁ PUJA LÀ GÌ?

Puja là một pháp hành thiện xảo của Mật tông để tịnh hoá bằng cách vận dụng oai lực của những câu minh chú, oai lực của sự tập trung, và oai lực của chân lý Phật. Pujas là những nghi lễ bao gồm quán tưởng, trì tụng minh chú, khẩn nguyệncúng dường đến các đấng giác ngộ như chư Phật hay chư Bồ Tát. Pujas được thực hiện để xin các đấng giác ngộ ban ân điển, để tích luỹ công đức, và để xua tan những chướng ngại, nghịch duyên.

Trong truyền thống và phong tục của Phật giáo, đại chúng hay cúng dường và thỉnh Lễ Tịnh Hoá để tăng trưởng thuận duyên và thành đạt trong lãnh vực tâm linh lẫn thế sự, và cũng để đối phó hay ngăn chặn những vấn đề nan giải có thể xảy ra trong hai lãnh vực này.

Mỗi buổi Lễ Tịnh Hoá Puja thường được chú trọng vào biểu tượng đặc trưng của một vị Phật. Biểu tượng Phật có thể khác nhau tuỳ theo chức năng thích hợp của mỗi vị, chẳng hạn như để dẹp bỏ chướng ngại hay thanh tịnh hoá bịnh tật.

Quý vị có thể liên lạc để xin thỉnh nghi lễ Pujas. Lễ Cầu Siêu sẽ do Thầy Khenpo Samdup thực hiện cùng sự tham gia của các hành giả tại DDSC, hay do những tu sĩ trong các tu viện tại Ấn Độ, Nepal và Tây Tạng tuỳ theo ý quý vị yêu cầu. Đại chúng có thể tham dự những nghi lễ Puja này và không cần phải ghi danh.

BẢO TRỢ LỄ CẦU SIÊU PUJA

Lễ Cầu Siêu Pujas cho người quá cố hay sắp mt sẽ do tu sĩ trụ trì DDSC, Đấng Tôn Kính Khenpo Samdup chủ trì cùng sự tham gia của những tu sĩ và hành giả khác khi có thể.

  • Cho các thân nhân còn tại thế, xin ghi danh tánh trong phần “Ghi Chú” của khoản Cúng Dường này, và xin nêu rõ muốn thỉnh Lễ Cầu Siêu loại nào:  (1) Đức Phật A-Di- Đà, (2) Chuyển Di Thần Thức (Phowa), (3) Lễ Tịnh Hoá Puja: Đức Phật A Di Đà, Quán Thế Âm và Đại Thế Chí Bồ Tát, hay (4) Cúng Thất.

Theo thông tục, cúng dường thường đi chung với lễ Cầu Siêu Puja. Cúng dường là một hình thức để thực hành hạnh bố thí – là phương pháp thỉnh nguyện để tích luỹ thêm công đức, làm tăng thêm hiệu lực của nghi lễ. Cúng dường cho Puja tạo nên sự kết nối giữa người đang được cầu nguyện và những lời đang được khẩn nguyện. Nếu quý vị nào gặp khó khăn trong tài khoản cúng dường, xin liên lạc với DDSC để vấn đề được giải quyết thích nghi.

Lễ Cầu Siêu do Thầy Samdup chủ trì cùng các vị tu sĩ sẽ được tụng niệm bằng tiếng Tây Tạng. Khi có thêm sự tham dự của những hành giả khác trong DDSC, họ sẽ hướng dẫn đại chúng dùng kinh sách của DDSC để hộ niệm xen kẽ bằng Anh ngữ.

Quý vị cũng có thể thỉnh cầu để Lễ Cầu Siêu được thực hiện chung với một trong những tu viện liên kết với DDSC như Drikung Kagyu Monastery và Shedra,và Drikung Kagyu Nunnery.

a

LỄ TỊNH HOÁ CHO NGƯỜI QUÁ CỐ (CẦU SIÊU & CÚNG THẤT)

Amitabha_goldenphowa-lineage-tree5x7Phật A-Di- Đà:  Lễ Tịnh Hoá này khởi nguyện ân điển và trí tuệ của Đức Phật A Di Đà – Vô Lượng Quang Phật.  Nương vào công đức và đại nguyện của Ngài, hương linh có thể siêu sanh vào cõi Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà , còn được gọi là Cực Lạc Quốc (Dewachen) và nhờ vậy, mức độ chứng ngộ ngày càng tiến triển cao hơn mà không phải bị tái sanh trong cõi luân hồi.

Chuyển Di Thần Thức (Phowa) của Dòng Truyền Thừa Drikung Kagyu: Chuyển Di Thần Thức Phowa  là phương pháp trực tiếp để di chuyển thần thức của người chết tới cõi Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà   Nếu thành công, thần thức của người chết sẽ được siêu sanh Cực Lạc. Bằng không, ít ra cũng có thể giúp người chết được tái sanh vào những cõi cao.

Lễ Tịnh Hoá Puja: Đức Phật A Di Đà, Quán Thế Âm và Đại Thế Chí Bồ Tát: Lễ Tịnh Hoá này khởi nguyện ân điển và trí tuệ của ba vị Phật- Bổ Tát, để giúp hương linh sớm được siêu thoát. Lễ này được thực hiện mỗi tuần một lần trong vòng 7 tuần liên tục.

Cúng Thất: Trong nghi thức thực hành này, những phẩm vật cúng dường được hoả tán. Nghi lễ này mang lại lợi lạc cho hương linh khi còn trong thân Trung Ấm. Nghi thức được thực hiện mỗi ngày và liên tục  trong vòng 49 ngày. Theo tín ngưỡng, 49 ngày là thời gian tối đa người quá cố trải qua trong thân Trung Ấm trước khi tái sanh vào cõi khác. Danh tánh của hương linh sẽ nằm trong danh sách tụng niệm trong vòng 49 ngày kể từ ngày mất – là giai đoạn của thân Trung Ấm (giai đoạn chuyển tiếp giữa kiếp này qua kiếp tiếp nối).

Xin lưu ý: Nghi lễ cúng Thất nên được thực hiện vào giao điểm của kiếp tiếp theo. Ví dụ như nếu hương linh qua đời vào ngày thứ Hai thì nghi lễ nên được thực hiện trong ngày Chủ Nhật.