GarD

 SP laughing at GBI

Tự gọi mình là Phật tử hay không phải là Phật tử đều không quan trọng. Giáo Pháp là tình yêu thương.

Khi con thấy được tình yêu thương của con lan tỏa đến những người khác như thế nào thì hạnh phúc của con sẽ là sự biếu tặng
hạnh phúc của mình đi.

Tình yêu thương là nguyên nhân duy nhất dẫn đến hạnh phúc. Bản tánh của tình yêu thương ấy là sự lan tỏa khắp mọi nơi y như hư không. Tình yêu thương là ánh dương của tâm thức.

Garchen Rinpoche về Giáo Pháp

CreativeMinds WordPress Plugin CM Tooltip Glossary
Bookmark the permalink.

Leave a Reply