GarP

SP teaching 2

Một trăm học giả và một ngàn hành giả có thể phát biểu đủ điều tất cả những gì họ muốn nói về bản tâm theo ý của họ. Nhưng [tựu trung] tất cả có thể được tóm gọn qua giáo huấn sau đây của ngài Jigme Lingpa.

 Tâm không bao giờ được xa lìa lòng từ ái và bi mẫn. Lòng từ ái và bi mẫn không bao giờ được xa lìa tánh Không. Và chánh niệm tỉnh giác không bao giờ được xa lìa tánh Không.

 Đó là những giáo huấn cốt tủy.

Garchen Rinpoche về Thực Hành Pháp

CreativeMinds WordPress Plugin CM Tooltip Glossary
Bookmark the permalink.

Leave a Reply