Phowa

Pháp “Phowa”, còn được gọi là Pháp Chuyển Di Thần Thức, là một trong những công phu thiền định cao và hiệu lực nhất để chuẩn bị cho thần thức sau khi lìa đời được tái sanh vào cõi cao hơn hoặc được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc.

Dòng Drikung Kagyu nổi tiếng ở chỗ truyền đạt thành công năng lực của pháp “Phowa” cho các hành giả đã thọ nhận quán đảnh và chí thành tu tập pháp môn này.  Pháp môn Phowa do các vị Lama dòng Drikung trao truyền được biết đến dưới tên ‘Drikung Phowa Chenmo’ hay ‘Đại pháp môn Phowa của Drikung.’  Oai lực của pháp môn Phowa Drikung lớn cho đến nỗi pháp hội Drikung Phowa Chenmo đã trở thành một truyền thống Tây Tạng được tổ chức mỗi 12 năm một lần ở Drongor Sumdho tại vùng Drikung thuộc miền trung Tây Tạng.  Danh tiếng của pháp môn Phowa càng tiếp tục lan truyền vì hàng ngàn người tham dự đều trực tiếp chứng nghiệm các dấu hiệu của [sự thành tựu] Phowa trong buổi lễ khẩu truyền do một vị Lama cao cấp của dòng Drikung Kagyu ban phát.

Nhờ oai lực của dòng truyền và lực gia trì không gián đoạn của chính pháp môn Phowa từ đức Kyobpa Jigten Sumgon (Tổ sáng lập của dòng Drikung, vốn được xem như đức Phật thứ 2) cho đến các Pháp Vương ngày nay, vị Lama đủ khả năng có thể trực tiếp trao truyền lực gia trì của pháp môn cho các đệ tử chí thành và thanh tịnh, và những người này có thể chứng nghiệm các dấu hiệu của pháp thiền Phowa rất nhanh chóng.  Nếu được như vậy thì người đó được xem là chuẩn bị vãng sinh về Phật quốc của đức A Di Đà khi lìa đời. Kinh dạy rằng khi đã về Tịnh độ thì sẽ không quay trở lại luân hồi nữa và có thể nhanh chóng đạt giác ngộ.

Bởi vì tất cả các lý do này, pháp môn Drikung Phowa trở nên đặc biệt thích hợp trong thời buổi này, khi mà, trong xã hội ngày nay, chúng ta không có thời gian và điều kiện để đi suốt đạo lộ như các vị tiền bối đã từng làm.  Chúng ta rất cần một con đường tu đơn giản, thích hợp, trực tiếp và cho phép chúng ta chuyển hóa sự căng thẳng và khẩn trương của đời sống hiện đại thành một nguồn sinh lực đối trị chủnghĩa vật chất, đối trị sự bám chấp vào các pháp thế gian, và đánh thức trong [tâm thức] chúng ta [tiềm năng] chứng ngộ Phật tính.  Tuy đơn giản nhưng pháp thiền Drikung Phowa có công năng mãnh liệt.  Chúng ta cũng có cơ hội tu tập thuần thục pháp môn Phowa như hàng ngàn người ở Tây Tạng, cho phép chúng ta chuyển hóa kinh nghiệm về cái chết, một kinh nghiệm chắc chắn sẽ xảy ra, thành con đường thành tựu Tịnh độ Cực lạc.

CreativeMinds WordPress Plugin CM Tooltip Glossary
Bookmark the permalink.

Leave a Reply