tịnh độ

Pure Land, Buddhafield (Skt. suddhaksetra):
Các cõi giới tạo ra bởi chư Phật do đó cư dân ở cõi đó có rất nhiều cơ hội thuận tiện để đạt giác ngộ.   Rất nhiều hành giả nguyện tái sanh cõi tịnh độ vì cư dân trong các cõi đó không có bị thối chuyển.

CreativeMinds WordPress Plugin CM Tooltip Glossary
Bookmark the permalink.

Leave a Reply