tứ đại

Đất: Nguyên lý hình tượng
Nước:Nguyên lý dính lại
Gió: Nguyên lý di chuyển
Lửa: Nguyên lý nhiệt

Four elements solidity, cohesion motility, warmth

CreativeMinds WordPress Plugin CM Tooltip Glossary
Bookmark the permalink.

Leave a Reply