tu tập nơi thanh vắng

Đừng tham gia các tranh cải, thị phi.  Phải giử cho tâm lúc nào cũng bình thản.

CreativeMinds WordPress Plugin CM Tooltip Glossary
Bookmark the permalink.

Leave a Reply