Hoạt Động Hàng Tuần

 Hoạt Động Hàng Tuần

@ Garchen Quan Âm Tự

a

Chùa mở cửa 9 giờ sáng tới 9 giờ tối, Thứ Hai đến Chủ Nhật

(Ngoại Trừ có Khóa Tu Đặc Biệt)

 a

Thứ Tư, 7:30pm – 8:30pm: Tu Tập Thiền Định (Xin hẹn trước)

Thứ Bảy, 9am – 10am: Tu Tập Thiền Định

Thứ Bảy, 10:00am – 12pm: Thuyết Pháp Phật Pháp & Thực Hành Pháp Ngondro  

Thứ Bảy, 7:00pm – 9:00pm: Lớp Học Phật Pháp 101

Chủ Nhật, 9:15am – 10am: Lớp Học Tập Tai-Chi

Chủ Nhật, 10:00am – 12pm: Thực Hành Nghi Quỹ Phật Bổn Tôn

Chủ Nhật, 10:00am – 12pm (ới Lu): Lớp Học Phật Pháp Thiếu Nhi Garchen, 5 – 12+ tuổi

2017-DDSC-Weekly-Programs-New-page-001DDSC Gar Children Practice Flyer 2016-page-001

Tư Vấn Cá Nhân với Thầy Khenpo Samdup: Xin liên lạc qua điện thoại 703-273-5189 hoặc email ti drikungdharmasurya@gmail.com để sắp xếp 

a

bottom-Lbottom-R

 

 

 

a