Mật tông trong cõi người

Kalu Rinpoche

Kalu Rinpoche–Secret Buddhism/Vajrayana Practices

Mật tông có bốn loại. Bốn loại mật tông/tantra, được truyền bá trong cõi người là do sự tiến hóa/suy đồi của loài người.

Theo vũ trụ quan của phật giáo thì vũ trụ nầy thành hình sau một thời gian dài, kết tụ của tứ đại.  Sau khi cái vũ trụ nầy trở thành chổ thích hợp và có khả năng nuôi sống chúnh sanh, những chúng sanh có nghiệp lực giống nhau và có cộng nghiệp, tụ về nơi nầy.  Biệt nghiệp của từng chúnh sanh đưa họ đến đầu thai trong những hình dạng khác nhau, người, hay thú vật, vân vân.

Trong trường hợp của loài người, họ là con cháu của “trời” [descendants of the gods] từ khung trời hửu sắc.  Những vị trời nầy, có khả năng nhập mười bảy tần thiền trong cõi samsara nầy.

Một số các vị trời nầy, khi công đức không còn nhiều, có đôi khi tạm thời du ngọan đến trái đất nầy khi nó bắt đầu có khả năng nâng đở cho sự sống.  Lúc đầu họ cư trú trên cõi của họ, và xuống đây thăm khi họ muốn.

Bởi vì công đức của họ càng ngày càng ít đi, cho đến một lúc nào đó thì họ không còn có thể trở về khung trời hửu sắc được nữa.  Họ ở lại trên trái đất nầy.  Đó là loài người đầu tiên trên trái đất chúng ta.

Lúc đó những xung đột giữa loài người không có mãnh liệt như ta bây giờ.  Ví dụ, chỉ cần trao đổi một cái liếc mắt là đả đủ thỏa mãn tham dục của họ rồi.  Trong thời khúc nầy các cảm xúc rất là nhạy bén, do đó pháp tu “Kriya tantra/Action tantra” thích hợp với những người lúc đó.

Sau đó, phải cần phải cười mới thỏa mãn cái tham dục. Thời điểm nầy đi với Charya tantra/Performance tantra.

Sau đó nữa thì phải cần cầm tay, mới có thể thỏa mãn tham dục, vì thế sanh ra Yoga tantra.

Cuối cùng thì để thỏa mãn tham dục thì cần phải có sự giao hợp, vì thế sanh ra Anuttarayoga tantra/Tối thượng Yoga.

Trong thế giới loài người, còn gọi là dục giới, bốn loại mật tông đi song song với cái khả năng, tham dục rất là phức tạp của loài người.

Kim cang thừa, dựa theo các phương pháp thực hành trong mật điển, tạo ra một phương pháp đạt giải thóat một cách mau lẹ.  Lẹ nhất là một đời, nếu không thì giác ngộ sẽ đạt được trong cõi trung ấm.  Tệ nhất sẽ đạt được giác ngộ sau bảy hoặt mười sáu đời thực tập.

Kalu Rinpoche–Secret Buddhism/Vajrayana Practices

Bookmark the permalink.