Sông Hằng – Lời Dạy Tâm Yếu về Đại Thủ Ấn [Ganges Mahamudra]

SP

GARCHEN RINPOCHE

Khai Thị “SÔNG HẰNG – LỜI DẠY TÂM YẾU VỀ ĐẠI THỦ ẤN” tại đạo tràng Drikung, Sóc Sơn, Hà nội ngày 12-13/1/2014 nhân chuyến hoằng pháp lần thứ nhì tại Việt Nam vào tháng 1/2014

Đại chúng đọc “Sông Hằng: Lời dạy Tâm Yếu Về Đại Thủ Ấn” – Bên bờ sông Hằng, những lời giảng này được Ngài Tilopa dạy cho Naropa.
Đây là điều vô cùng quan trọng và cát tường để chúng ta cùng nhau đọc tụng văn bản này. Văn bản này được tụng đọc bởi rất nhiều đạo sư tâm linh khác nhau và các ngài đã gìn giữ những lời giáo huấn này trong tâm khảm của các ngài xuyên qua nhiều thế hệ khác nhau. Nhiều người cũng đã tu tập dựa trên những lời khai thị này của Sông Hằng – Đại Thủ Ấn. Do đó, năng lực gia trì của văn bản này thật vô cùng mạnh mẽ. Khi chúng ta cùng nhau tụng đọc những lời khai thị này thì có thể những giáo huấn và tinh túy của những lời khai thị này sẽ đi vào trong tâm khảm của chúng ta.  Trưởng Lão Đại Sư Garchen Rinpoche

 Click Link to DownloadLời Dạy Tâm Yếu về Đại Thủ Ấn

 

Bookmark the permalink.