Ý Nguyện Chung Nhất (Gong Chik) – Pháp Vương Kyobpa Jigten Sumgon

“Ý nguyện chung nhất–Giáo pháp thâm diệu,” gọi tắt là “Gong Chik, là tập hợp những khai thị tâm yếu của Pháp Vương Jigten Sumgon về sự chung nhất của các đường tu giải thoát và của quả vị rốt ráo trong Phật đạo. Ở khía cạnh tương đối, như lời ngài khai thị,“tất cả các thừa đều là nhất thừa đến từ một truyền thừa duy nhất” và “tám mươi bốn ngàn pháp môn cũng chỉ là một phương tiện để đạt giác ngộ.” Ở khía cạnh viên mãn thì cái chung nhất ở đây chính là Phật tánh nguyên sơ vốn sẵn có nơi chính nguồn tâm của mỗi chúng sinh.

 

Pháp Vương Kyobpa Jigten Sumgon (Ratnashri) là vị Sơ Tổ khai lập dòng truyền thừa Drikung Kagyu vào thế kỷ 12 tại Tổ đình Drikung Thil ở trung phần Tây Tạng. Ngài được xem như là hiện thân của đức Long Thọ, và nổi danh là người đã triệt ngộ tánh không và các pháp duyên sinh. Ngài đã khai đạo và ban truyền giáo cho hằng trăm ngàn môn đồ đến từ Tây Tạng, Trung Hoa, Mông Cổ, Ấn Độ và Nepal.

Gong Chik,” gồm 152 câu khai thị trong bảy phần chính yếu. Ngoài ra còn có thêm một phần phụ lục gồm bốn mươi sáu câu giải do Đại Sư Tenzin Chokyi Nyima (Dharma Surya), tức Sư Tổ Drikung Kyabgon Chungtsang Rinpoche đời thứ Ba biên soạn vào thế kỷ 18, dựa trên những lời khai thị gốc của Sơ Tổ Jigten Sumgon. Từ thế kỷ 12 cho đến nay, tập hợp giáo lý “Gong Chik” là tài liệu tu học thiết yếu và chuyên sâu của chư tăng ni dòng Drikung Kagyu và đồng thời cũng được nghiên cứu bởi những học giả và luận sư của những dòng truyền thừa khác trong Phật giáo Tây Tạng.

 Click Link to DownloadÝ Nguyện Chung Nhất (Gong Chik)

 

Bookmark the permalink.