Liên Lạc

 

 

Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ hoặc email, điện thoại:

Drikung Dharma Surya Center - Garchen Quan Âm Tự

5300 Ox Road
Fairfax, VA, 22030, USA

drikungdharmasurya@gmail.com 

703-273-5189

Chùa mở cửa 9 giờ sáng tới 9 giờ tối, Thứ ba đến Chủ Nhật

a

Đây là Facebook link của Garchen Quan Âm T – Trung tâm DDSC   facebookIcon

a

Bản Đồ Hướng Dẩn tới Garchen Quan Âm Tự – Trung Tâm Drikung Dharma Surya

 

DDSC location map


Hay điền vào mẩu dưới đây:

Tên của bạn (bắt buộc)

Địa chỉ Email (bắt buộc)

Tiêu đề

Thông điệp