Năm 2015

a

Khóa Tu 8-Ngày Chữa Lành và Ban Phước với sự hợp tác của các Tu Sĩ từ Tu Viện Tashi Kyil và Thầy Venerable Khenpo Samdup – Ngày 23 đến ngày 30 tháng 11 năm 2015

2015 DDSC Tashi Kyil Monks Final Flyer Vietnamese-page-0012015 DDSC Tashi Kyil Monks Final Flyer Vietnamese-page-002

 

Khóa Tu Thọ Bát Quan Trai với Lễ Quán Đảnh và Nghi Thức Thực Hành Quan Thế Âm với Thầy Venerable Khenpo Samdup - Ngày 31 tháng 10 đến ngày 01 tháng 11 năm 2015

2015 DDSC Khóa Tu Thanh Tịnh Hoá và Thọ Bát Quan Trai (Nying Nye) 001 2015 DDSC Khóa Tu Thanh Tịnh Hoá và Thọ Bát Quan Trai (Nying Nye)-002

a

Lể Quán Đảnh Đại Bi Bạch Quan Âm Bồ Tát, Tán Thán 21 Đức Quan Âm, Khẩu Truyền Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Thực Hành Pháp Dược Sư Lưu Ly Quang Phật &  Tịnh Hóa – Do Đạo Sư Khen Rinpoche Ngawang Jorden – Viện Trưởng Tu Viện Sera Mey 

Thứ Bảy đến Chủ Nhật, Ngày 17 và 18, tháng 10, 2015

Chùa DDSC – Garchen Quan Âm Tự:  5300 Ox Road, Fairfax, Virginia 22030

Viet Flyer-page-001

 

Lễ Quán Đảnh Đại Bi Lục Quan Âm Bồ Tát, Tán Thán 21 Đức Quan Âm, Thực Hành Nghi Quỹ – Do Thầy Drupon Samten Rinpoche

Thứ Bảy đến Chủ Nhật, Ngày 3 và 4, tháng 10, 2015

Chùa DDSC (Garchen Quan Âm Tự):  5300 Ox Road, Fairfax, Virginia 22030, USA

DDSC Green Tara Empowerment and Meditation Practices Flyer - Vietnamese Oct 2015-page-001 (1) DDSC Green Tara Empowerment and Meditation Practices Flyer - Vietnamese Oct 2015-page-002

 

Khóa Tu THANH TỊNH HÓA - Do Thầy Ven. Khenpo Choephel Hướng Dẫn

Thứ Sáu đến Chủ Nhật, Ngày 11, 12, & 13 tháng 9, 2015

Chùa DDSC (Garchen Quan Âm Tự):  5300 Ox Road, Fairfax, Virginia 22030, USA

DDSC Khoá tu Thanh Tịnh Hoá Ven Khenpo Choephel - Sep 11 - Sep 13, 2015-page-001DDSC Khoá tu Thanh Tịnh Hoá Ven Khenpo Choephel - Sep 11 - Sep 13, 2015-page-002

 

Chín Ngày Hiếm Quý với Đại Lão Hoà Thượng Garchen Rinpoche

Thanh Tịnh Nghiệp Chướng
Lễ Quán Đảnh 100 Vị Hộ Phật (Shitro)
Giáo Huấn về Sáu Giai Đoạn Trung Ấm
Bốn Ngày Tu Học về Các Trình Tự Tu Thiền

từ ngày 13 tháng 8, đến ngày 23 tháng 8, năm 2015 tại Fairfax, Virginia

Chùa DDSC (Garchen Quan Âm Tự):  5300 Ox Road, Fairfax, Virginia 22030, USA

a

 Flyer - 2015 DDSC Nine Sublime Days Vietnamese Final-page-001 Flyer - 2015 DDSC Nine Sublime Days Vietnamese Final-page-002

 

Triệu Chú A Di Đà Phật – Niệm Cho Hòa Bình Thế Giới với Đức Pháp Vương Drikung Kyabgon Chetsang

Ngày 30 tháng Tư đến ngày 3 tháng Năm, năm 2015

Đại Học Northern Virginia Community College, Ernst Community Cultural Center, 8333 Little River Turnpike, Annandale, Virginia 22003, USA

 

Special Annoucement Header-page-001

Tích Lũy Minh Chú A Di Đà

Nam Mô A Di Đà Phật (Việt)                            Om Ami Dewa Hrih (Tây Tạng Sankrit)

Endlessknot_xxl

Với Khẩu Truyền Đại Pháp Môn Drikung Phowa 

A

Chương Trình Buổi Lễ (Việt Nam)

Phiếu Cầu Siêu (Việt Nam)

Phiếu Cầu An (Việt Nam)

Bản Đồ Hướng Dẫn, Di Chuyển, Chổ Ở & Đậu Xe

A

Chân thành tri ân mọi bảo trợ và cúng dường của quý Phật tử để trang trải phí tổn cho khoá tu niệm này

Cúng Dường cho Trung Tâm DDSC

ssl-certificateshoặc

PayPal-Donate

bottom-Lbottom-R

 

 

 

Đức Pháp Vương Drikung Kyabgon Chetsang, là vị Đại Sư đứng đầu dòng truyền thừa Drikung Kagyu của Mật tông Tây Tạng, sẽ đích thân truyền quán đảnh Đức Phật A Di Đà và Đức Phật Vô Lượng Thọ. Các tăng sĩ sẽ thiết lập ngay tại chỗ Vô Lượng Thọ Phật Sa Mạn Đà La (đàn pháp bằng cát) rất linh thiêng. Đặc biệt trong khoá tu niệm này, Đức Pháp Vương Drikung Kyabgon Chetsang sẽ ban khẩu truyền Pháp “Phowa”, còn được gọi là Pháp Chuyển Di Thần Thức, là một trong những công phu thiền định cao và hiệu lực nhất để chuẩn bị cho thần thức sau khi lìa đời được tái sanh vào cõi cao hơn hoặc được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc.

Dòng Drikung Kagyu nổi tiếng ở chỗ truyền đạt thành công năng lực của pháp “Phowa” cho các hành giả đã thọ nhận quán đảnh và chí thành tu tập pháp môn này. Oai lực của pháp môn Phowa Drikung lớn cho đến nỗi pháp hội Drikung Phowa Chenmo đã trở thành một truyền thống Tây Tạng được tổ chức mỗi 12 năm một lần ở Drongor Sumdho tại vùng Drikung thuộc miền trung Tây Tạng. Danh tiếng của pháp môn Phowa càng tiếp tục lan truyền vì hàng ngàn người tham dự đều trực tiếp chứng nghiệm các dấu hiệu của [sự thành tựu] Phowa trong buổi lễ khẩu truyền do một vị Lama cao cấp của dòng Drikung Kagyu ban phát.

 

Nhờ oai lực của dòng truyền và lực gia trì không gián đoạn của chính pháp môn Phowa từ đức Kyobpa Jigten Sumgon (Tổ sáng lập của dòng Drikung, vốn được xem như đức Phật thứ 2) cho đến các Pháp Vương ngày nay, vị Lama đủ khả năng có thể trực tiếp trao truyền lực gia trì của pháp môn cho các đệ tử chí thành và thanh tịnh, và những người này có thể chứng nghiệm các dấu hiệu của pháp thiền Phowa rất nhanh chóng. Nếu được như vậy thì người đó được xem là chuẩn bị vãng sinh về Phật quốc của đức A Di Đà khi lìa đời. Kinh dạy rằng khi đã về Tịnh độ thì sẽ không quay trở lại luân hồi nữa và có thể nhanh chóng đạt giác ngộ.

 

Tuy đơn giản nhưng pháp thiền Drikung Phowa có công năng mãnh liệt. Chúng ta cũng có cơ hội tu tập thuần thục pháp môn Phowa như hàng ngàn người ở Tây Tạng, cho phép chúng ta chuyển hóa kinh nghiệm về cái chết, một kinh nghiệm chắc chắn sẽ xảy ra, thành con đường thành tựu Tịnh độ Cực lạc.