Năm 2017

Khóa Tu Đặc Biệt Cuối Năm với Đạo Sư Khenpo Samdup

Amitabha_goldenNgày 10 tháng 12, 10AM ~ 12:30pm

  • Bát Nhã Tâm Kinh
  • Nghi Lễ Tịnh Hoá Ðức Phật A Di Ðà cầu siêu cho Đại Sư Lamchen Gyalpo Rinpoche và thân bằng quyến thuộc quá cố trong năm 2017

 

shakyamuni-buddha

Ngày 17 tháng 12, 10AM ~ 12:30PM:  Nghi Lễ Tịnh Hoá Ðức Liên Hoa Sinh và Ðức Hộ Pháp Achi Chokyi Drolma   

Ngày 24 & 25 tháng 12, mỗi ngày lúc 11AM và lúc 3PM: Mừng Lễ Cuối Năm cho Thiếu Nhi 

  • Bài Giảng về 8 nơi thánh địa của Phật giáo và 12 Công Hạnh Của Đức Phật 
  • Cây Bồ Đề đặc biệt với quà tặng cho Thiếu Nhi và Triển Lãm vật phẩm Phật giáo đến ngày 1 tháng Giêng  

Ngày 31 tháng 12, 10AM ~ 12:00PM: Thực Hành Nghi Quỹ Ðức Phật A Di Ðàa

a

Khóa Tu Tháng 11 (Ngà4-5 & Ngày 10-11-12 tháng 11) với Đạo Sư Khenpo Gawang Rinpoche

Lễ Quán Đảnh Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Khẩu Truyền và Thiền Định - Thọ Bát Quan Trai - Thuyết Giảng Chökhor Duchen của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật - Bốn dấu ấn của Pháp – Dựa Tâm làm Thầy

Khóa Tu Tháng 11 NĂM 2017-page-001

 

Ngày 13, 14 & 15 tháng 10 năm 2017

Khóa Tu Dược Sư Lưu Ly QKhen Rinpoche Ngawang Jordenuang Phật: Khẩu Truyền, Thực Hành, Chữa Lành, Tịnh Hóa và Ban Phước

với Sư Thầy Khen Rinpoche Geshe Ngawang Jorder, Trụ Trì Tu Viện Sera Mey, Ấn Độ

 

a

 Drupon Thinley
30 tháng 9 & 1 tháng 10, năm 2017, 10AM – 4:30PM

a

chenrezigLễ Quán Đảnh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát & Tho Bát Quan Trai

với Đạo Sư Drupon Thinley Ningpo

z

Pháp Hội Vu Lan @Garchen Quan Âm Tự, 2 Tháng 9 Năm 2017 (JPEG)

Ngày 27 tháng 8, 10AM~5PM:  Đức Liên Hoa Sinh – Lễ Quán Đảnh, Khẩu Truyền, và Hướng Dẫn Thực Hành với Đạo Sư Khenpo Samdup

2017 DDSC August Dharma Events Vietnam-page-001

a

THUYẾT GIẢNG ĐẶC BIỆT, Thứ By, 19 tháng 8: Bốn Pháp của Đức Gampopa do Đại Sư Khenchen Tsultrim Lodrö Rinpoche

10g sáng – 12g trưa: Bốn Pháp của Đức Gampopa

12 trưa  – 2g chiềuNghĩ Ăn Chay Trưa

2g chiều – 4:30g chiều: Bốn Pháp của Đức Gampopa

THUYẾT GIẢNG Bốn Pháp của Đức Gampopa do Đại Sư Khenchen Tsultrim Lodrö Rinpoche (19 tháng 8, 2017) - JPEG

Khóa Tu Tháng 7 với Đạo Sư Khenpo Samdup và Hành Giả Lama Gursam

Ngày 1 tháng 7, 10AM~12PM: Giáo Huấn Tinh Yếu Đại Thừa với Đạo Sư Khenpo Samdup

Ngày 2 tháng 7, 10AM~5PM: Thọ Bát Quan Trai – Sám Hối, Thiền Định và Tịnh Hoá với Đạo Sư Khenpo Samdup

Ngày 8 tháng 7, 10AM~12:30PM: Lễ Quán Đảnh Đại Bi Lục Quan Âm Bồ Tát với Đạo Sư Khenpo Samdup

Ngày 9 tháng 7, 10AM~4PMThực Hành Nghi Quỹ ĐạiBi Lục Quan Âm Bồ Tát với Đạo Sư Khenpo Samdup

Ngày 15 & 16 tháng 7, 10AM~5PM: Khẩn Cầu Giáo Pháp Bồ Tát Quán Thế Âm với Đạo Sư Khenpo Samdup

Ngày 25 tháng 7 (10AM~9PM) & 26 tháng 7 (10AM~5PM): Khóa Tu 2-Ngày Thiền Định: Hướng Dẫn và Thực Hành Thiền Chỉ, Yoga & Kiểm Soát Hơi Thở với Hành Giả Lama Gursam

2017 DDSC July Events Vietnam-page-001

Khóa Tu Tháng 6: ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN QUỐC TẾ 2017 VESAK

2017 DDSC June Dharma Events Vietnam-page-001Thượng Tọa Thích Thông Hiền Thuyết pháp @Garchen Quan Âm Tự - June 11

Khóa Tu Đặc Biệt Tháng 5với Đạo Sư Khenpo Samdup và Đạo Sư Khenpo Monlam

2017 DDSC May Dharma Events VietNam-page-001

Ngày 6 tháng 5, 10 AM~5PM:  Bộ luận Nhập Bồ Tát Hạnh của Ðại Thành Tựu Giả Tịch Thiên (Shantideva), với Đạo Sư Khenpo Monlam

Ngày 7 tháng 5, 10AM~5PM:  Thọ Bát Quan Trai – Sám Hối, Thiền Định và Tịnh Hoá, với Đạo Sư Khenpo Monlam

Ngày 13-14 tháng 5, 10 AM ~ 5 PM:  Khóa Tu Đặc Biệt (2-Ngày) Khẩu Truyền, Thực Hành, Tu Tập Pháp Chuyển Di Thần Thức (Pháp “Phowa”), với Đạo Sư Khenpo Monlam và Đạo Sư Khenpo Samdup

Ngày 20-21 tháng 5, 10 AM ~ 5 PM: Lễ Quán Đảnh Đức Hộ Pháp Mahakala & Thực Hành Nghi Quỹ, với Đạo Sư Khenpo Samdup

 

Khóa Tu Tháng 4 với Đại Sư Khenpo Samdup

2017 DDSC April Dharma Events VN-page-001

 

Thuyết Giảng Đặc Biệt: Sa Mn Đà La và Công Phu Thiền Đnh, với ĐạoSư Tashi, Chủ Trì Chính Điện Tu Viện Namgyal ca Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14Ngày 26 tháng 3 , 2017

2017 Lama Tashi Sand Mandala Teaching VN-page-001

a

Bốn Pháp Tu Tiên Yếu của Đại Thủ Ấn Năm Nhánh MahamudraPháp Tu Sơ Khởi (Ngondro) với  Đạo Sư Khenpo Samdup, Ngày 11 & 12 tháng 3, 10AM~5PM

2017 Pháp Tu Sơ Khởi (Ngondro)

a

Khoá Tu  Đặc Biệt với Đại Sư 8th Arja Rinpoche, Ngày4 & 5 tháng 3 , 2017, 10AM – 5PM (XIN BẤM VÀO để thêm chi tiết)

March 4-5 2017 Arja Rinpoche Program VN-page-001Je tsongkhapaa

Giáo Huấn Tinh Yếu của Đường Tu Giác Ngộ của Đại Thành Tựu Giả Tôn Đức Tông Khách Ba

Giáo Huấn Thọ Bát Quan Trai

Thiền Định & Cầu Nguyện Hồi Hướng

Khẩu Truyền Minh Chú Dược Sư Phật

Vấn đáp với cộng đồng Phật giáo Mông Cổ

 

Khóa Tu Tháng 2Giáo Huấn Tinh Yếu Đại Thừa,Thọ Bát Quan Trai, L Quán Đảnh Đức Kim Cang Tát Đỏa, Khẩn Cầu Giáo Pháp Bồ Tát Quán Thế Âm, Nghi Quỹ Phật Bổn Tôn & Hộ Pháp Cúng Dường Khói Hương Phước Lộc Bồ Tát với Đại Sư Khenpo Samdup

2017-DDSC-February-Dharma-Events-VN-page-001

 

  • Ngày 4 tháng 2, 10 AM~12PMGiáo Huấn Tinh Yếu Đại Thừa
  • Ngày 5 tháng 2, 10AM~5PM: Thọ Bát Quan Trai – Sám HốiThiền Định và Tịnh Hoá
  • Ngày 11-12 tháng 2, 10AM~5PM:  Lễ Quán Đảnh Đức Kim Cang Tát Đỏa & Thực Hành Nghi Quỹ
  • Ngày 25 & 26 tháng 210 AM~5PM:   Khẩn Cầu Giáo Pháp Bồ Tát Quán Thế Âm
  • Ngày 27 & 28 tháng 2 & Ngày 1 tháng 3 :  Mừng Xuân 2017 Truyền Thống Tây Tạng và Mông Cổ – Tán Thán Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nghi Lễ Tịnh Hoá và Cúng Dường Khói Hương Phước Lộc Bồ Tát & Ðức Hộ Pháp Achi Chokyi Drolma và Ban Phước Lộc Th

 

Mừng Xuân Đón Tết Nguyên Đán 2017 - Năm Đinh Dậu với Đạo Sư Venerable Khenpo Samdup, Ngày 27 – 28 Tháng 1 Năm 2017

 

Pháp Bảo sẽ được phân phát trong Đêm Giao Thừa, Mùng Một & Mùng Hai Tết

 

hungKhóa Tu Tháng 1: Giáo Huấn Tinh Yếu Đại Thừa,Thọ Bát Quan Trai, Nghi Quỹ Phật Bổn Tôn & Hộ Pháp, Khẩu Truyền & Tu Tập Pháp Chuyển Di Thần Thức với Đại Sư Khenpo Samdup và Đại Sư Gape

2017-DDSC-January-Dharma-Events-VN-page-001Ngày 7 tháng 1, 10 AM~12PM: Giáo Huấn Tinh Yếu Đại Thừa

Ngày 8 tháng 1, 10AM~5PMThọ Bát Quan Trai – Sám HốiThiền Định và Tịnh Hoá

Ngày 11-15 tháng 1, 9AM~9PMKhẩu Truyền, Thực Hành, Tu Tập Pháp Chuyển Di Thần Thức (Pháp “Phowa”)

Ngày 22 tháng 110 AM~12PM:  Ðức Phật A Di Ðà – Thực Hành Nghi Quỹ Phật Bổn Tôn

Ngày 29 tháng 1, 10AM~12PM:  Ðức Bạch Quan Âm và Ðức Hộ Pháp Achi Chokyi Drolma   - Thực Hành Nghi Quỹ Phật Bổn Tôn