Năm 2018 – 2019

2020 Năm Mới Tết Canh Tý với Đạo Sư Khenpo Samdup Rinpoche 

Thứ Sáu, 24 Tháng 1, 10g tối – Giao Thừa, Đón Giao Thừa

Lễ Quán Đảnh – Bạch Thần Tài Bồ Tát

Thứ By & ChNhật25 – 26 Tháng 1, 10g sáng – 12g trưaMừng Năm Mới

* Lễ Cúng Dường Khói Hương Thích Ca Mâu Ni Phật, Bạch Thần Tài & Đức Hộ Pháp Achi Chokyi Drolma

* Ban Phước Lộc và Pháp Bảo

* Thuyết giảng “Làm thế nào để có một cuộc sống hạnh phúc và có ý nghĩa”

 

2020 Mừng Tết Canh Tý-page-001

 

Khoá Tu Dược Sư Phật & Thiết Lập Dược Sư Phật Sa Mạn Đà La với Đạo Sư Siling Tongkhor Rinpoche & các Tu Sĩ Tu Viện Sera Mey, Ấn Độ

Ngày 5 đến ngày 10 tháng 11 năm 2019.  Toàn bộ chương trình mở cửa tự do Tu Viện Sera Mey và DDSC tri ân mọi hình thức cúng dường từ quý vị (Xin Bam vao biet them Chi Tiet).

Ngày 5 – 8 tháng 11, Thứ Ba – Thứ Sáu, 10g sáng – 4g chiều

Ngày 8 tháng 11, Thứ Sáu 

 Ngày 9 tháng 11, Thứ Bảy

Ngày 10 tháng 11, Chủ Nhật

2019-Khoá-Tu-Dược-Sư-Phật-với-Sa-Mạn-Đà-La 1

 

 

Pháp Hội Đại Bi Quan Âm với các Đạo Sư Khenpo Samdup Rinpoche – Drupon Phuntsok – Ado Lama – Lama KalsangThy Thích Minh Trạm 

a

Thứ Năm đến Chủ Nhật, Ngày 19 – 22 tháng 9 năm 2019, 9 gi sáng ~ 6giờ chiều

Lễ Quán Đảnh Đức Quán Thế Âm Bồ Tát vào Ngày 19 tháng 9, lúc 7 giờ chiều

2019 Pháp Hội Đại Bi Quan Âm

 

Khóa Tu Thiền Chỉ Shamantha và Thiền Quán Vipassana – Hướng Dẫn – Thực Hành – Vấn Đáp, với Đi sư Rigzin Dorjee Rinpoche

Thứ Bảy & Chủ Nhật, Ngày 7 – 8 tháng 9 năm 2019, 10 giờ sáng ~ 4 giờ chiều

a

2019 H.E. Rigzin Dorjee Rinpoche Khóa Tu Thiền Định-page-001

 

Khóa Tu Đặc Biệt A Di Đà với Lễ Vu Lan Báo Hiếu:  Quán Đảnh Đức Phật A Di Đà – Niệm Chú – Thực Hành Nghi Quỹ – Cúng Dường 108 Đèn Bơ  – Lễ Tịnh Hoá/Cầu Siêu, với Đạo Sư Khenpo Samdup Rinpoche 

Thứ Bảy & Chủ Nhật, Ngày 17 – 18 tháng 8, năm 2019, 10 giờ sáng ~ 4 giờ chiều  

2019 DDSC Khóa Tu Đặc Biệt A Di Đà Ullamabana 2

 

Khóa Tu Đặc Biệt Pháp “Chöd” – Đoạn Lìa Bản Ngã- Khẩu Truyền, Giáo Huấn, Hướng Dẫn & Thực Hànhhướng dẫn bởi Thầy Drupon Thinley NingpoNgày 28, 29, & 30 tháng 6, 2019, từ 10g sáng – 5g chiều

Khóa Tu Đặc Biệt Pháp “Chöd” - DDSC June 2019

 

Pháp Chuyn Di Thần Thức Phowa) & Ba Mươi Bảy (37) Pháp Hành Bồ Tát Đạo với Đo Sư Khenpo Samdup Rinpoche

DDSC 2019 Khóa tu Tháng 5 Đạo Sư Khenpo Samdup Rinpoche-page-001

 

Ngày 25 & 26 tháng 5 năm 2019, 10g sáng ~ 5g chiều:  Khẩu Truyền, Thực Hành, Tu Tập Pháp Chuyển Di Thần Thức (Drikung Phowa)

a

Ngày 1 & 2 tháng 6 năm 2019, 10g sáng ~ 5g chiều:  Ba Mươi Bảy (37) Pháp Hành Bồ Tát Đạo   

a

 

Bồ Tát và Tánh Không với Most Venerable Ni Sư Thích Nữ Giới HươngThứ Bảy, 27 tháng 4 nam 2019, 10g sáng – 5g chiều

 

2019 Dr. Bhikkhunī Giới Hương VietNam

a

 

Pháp Chuyển Di Thần Thức(Phowa) ban truyền bởi  Đức Pháp Vương 37th Drikung Kyabgon Chetsang , Thứ Hai, Ngày 15 tháng 4 năm 2019, 7g chiều – 9g tối

Pháp Chuyển Di Thần Thức 2019 HH Chetsang Rinpoche

 

Khẩu Kim Cang Về Tinh Tuý Tối Hậu bởi Đại Sư Khenchen Rinpoche Konchog Gyaltshen, Thứ Bảy & ChủNhật, Ngày 30 & 31 tháng 3 năm 2019, 10g sang ~5g chiu

2019 Khẩu Kim Cang Về Tinh Tuý Tối Hậu bởi Đại Sư Khenchen Rinpoche Konchog Gyaltshen

 

ĐÓN XUÂN KỶ HỢI NĂM 2019Ngày 4 đến Ngày 10 tháng 2, 2019

Đón Xuân Kỷ Hợi Năm Mới 2019 @ Chùa Garchen Quan Âm TựĐẠI SƯ ARJIA RINPOCHE

Chủ Nhật, Ngày 10 tháng 2

ĐẠO SƯ KHENPO SAMDUP

Thứ Hai, Ngày 4 tháng 210g tối Giao Thừa:  Lễ Quán Đảnh và Giáo Huấn – Phước Lộc Bồ Tát (Dzam-Ba-La) và Ban Phước Lộc Thọ

Thứ Ba – Tư – Năm – Sáu, Ngày 5 – 8 tháng 2, 10g sáng-12g trưa: Nghi Lễ Tịnh Hoá và Cúng Dường Khói Hương Thích Ca Mâu Ni Phật, Bạch Thần Tài, Đức Hộ Pháp Achi Chokyi Drolma và Ban Phước Lộc Thọ

Thứ Bảy, Ngày 9 tháng 2, 10 sáng – 12g trưa:  Nghi Lễ Tịnh Hoá và Cúng Dường Khói Hương Thích Ca Mâu Ni Phật, Bạch Thần Tài, Đức Hộ Pháp Achi Chokyi Drolma với Lễ Giăng Cờ Cấu Nguyện và Ban Phước Lộc Thọ 

 

Khoá Tu Đặc Biệt 6-Ngày Ban Phước Lành với các Tu Sĩ từ Tu Viện Tashi Kyil, Ấn Độ

Khoá Tu Đặc Biệt 6-Ngày Ban Phước Lành Tashi Kyil 2019 (VIET)Ngày 29 tháng 1 đến Ngày 3 tháng 2 năm 2019

 

a

 

Đức Kim Cang Tát Đỏa – Lễ Quán Đảnh, Khẩu Truyền, và Hướng Dẫn Thực  Hành 

với Đạo Sư Drupon Thinley Ningpo

30 tháng 11 & 1-2 tháng 12, năm 2018

2018 DDSC Vajrasattva Retreat-page-001Thứ Sáu, Ngày 30 tháng 11, 2018, 7:00g chiều~ 9:00g toi:  Lễ Quán Đảnh Đức Kim Cang Tát Đỏa

a

Thứ Bảy & Chủ Nhật, Ngày 1 & 2 tháng 12, 2018, 10g sáng ~ 5g chiều:  Khẩu Truyền, và Hướng Dẫn Thực Hành  Nghi Quỹ Đức Kim Cang Tát Đỏa

 

Thiền Định& Thực Hành Nghi Quỹ Du Già với Đạo Sư Khenpo Samdup

  • Ngày 27 & 28 tháng 10, 10g sáng ~ 12g trưaHướng Dẫn Thực Hành Thiền Chỉ và Thiền Quán
  • Ngày 3 & 4 tháng 11, 10g sáng ~ 12g trưaHướng Dẫn Thực Hành Nghi Quỹ Đức Kim Cang Du Già Thánh N

a

Khoá Tu Dược Sư Phật (Năm Thứ Tư) với Thiết Lập Dược Sư Phật Sa Mạn Đà La với Đạo Sư Siling Tongkhor Rinpoche va các Tu Sĩ từ Tu Viện Sera MeyẤn Độ

Ngày 7 đến 11 tháng 11 năm 2018 (Thứ Tư đến Chủ Nhật)

2018 Khoá Tu Dược Sư Phật với Sa Mạn Đà LaNgày 7 – 9 tháng 11, 10g sáng- 4g chiuKhai Mc và thiết lp Sa Mn Đà La Dược Sư Pht – mi người đến chiêm bái

Ngày 9 tháng 11, ThSáu, 7g chiu: Cu Nguyn Dược Sư Pht, Trì tng và Ban Phước

7g:30 chiu : Thuyết ging vSa Mn Đà La

Ngày 10 thán g 11, ThBy, 10g sáng – 12g trưa : Khu Truyn và Hướng Dn Thc Hành Nghi QuDược Sư Lưu Ly vi Cúng Dường và chp hình

2g – 3:30g chiu : Thc Hành Nghi QuDược Sư Lưu Ly & Trì tng minh chú

4g – 5g chiu : LTnh Hóa, Cha Lành, và Ban Phước Dược Sư Lưu Ly

Ngày 11 tháng 11, ChNht, 10g sáng – 12g trưa : Thc Hành Nghi QuDược Sư Lưu Ly và Thin đnh

1g trưa to 2g chiu : Chiêm bái, đảnh lvà đi nhiu quanh Sa Mn Đà La Dược Sư Pht

2g – 4:30g chiu : Lễ Hoá Tán Mạn Đà La và Phân Phát Cát (từ Mạn Đà La), Cầu Nguyện, Cúng Dường

a

Khoá tu KhóaTu Đặc Biệt Đức Kim Cang Phổ Ba, với Đạo Sư Khenpo Samdup, Ngày 19 – 20 -21 tháng 10, 2018 

 

Khoá tu Tháng 10 Đức Kim Cang Phổ Ba

 

Khoá tu Thanh Tịnh Hoá – Sám Hối và Tịnh Hoá Trước 35 Vị Phật với Đức Phật Thích Ca an phúc gia trì với Đạo Sư Khenpo Choephel

aNgày 22 & 23 tháng 9, 2018, 10g sáng - 5g chieu

2018 DDSC Khoá tu Thanh Tịnh Hoá 35 Vị Phật

a

Khóa Tu Tháng 9 vi Đo Sư Khenpo Samdup

Ngày 1 & 2 tháng 9, 10AM~12PM:  Thiền Định – Hướng Dẫn và Thực Hành Thiền Chỉ 

Ngày 8 & 9 tháng 9, 10 AM~4PM:  Khẩu Truyền & Tu Tập Pháp Chuyển Di Thần Thức (Drikung Phowa)

2018 DDSC September Dharma Events VIET-page-001

a

Tối Thượng Đại Thừa Mật Luận (Uttaratantra) – Phật tanh trong Tâm v/ Đạo Sư Khentrul Jamphel Rinpoche

Thứ Sáu, Ngày 24 tháng 8, 2018, 7:30g chiều~ 9:30g toi - Thuyết Pháp: Tinh thần Bất Bộ Phái (Rime)

Thứ Bảy & Chủ Nhật, Ngày 25 & 26 tháng 8, 2018, 10g sáng ~ 5g chiều - Thuyết Pháp:Tối Thượng Đại Thừa Mật Luận (Uttaratantra)

2018 DDSC Khentrul Rinpoche Vietnamese-page-001 (1)

 

 Giáo Pháp Lojong - Luyện Tâm với  Nữ Đạo Sư Mindrolling Jetsün Khandro Rinpoche

4 & 5 tháng 8, 2018, 10g sáng đến 5g30 chiều

2018-DDSC-Jetsun-Khandro-Rinpoche-VN-rev1-page-001

 

Khóa Tu Tháng 7 với Đạo Sư Khenpo Samdup và Hành Giả Lama Gursam

Slide1Ngày 6 và 7 tháng 7, 10AM ~ 12PMLễ Cúng Dường Khói Hương, Tịnh Hoá và Trì Tụng Minh Chú Trường Thọ cho Đức Đạt Lai La Ma

 

Ngày 8 tháng 7, 10AM~5PMÐức Kim Cang Phổ Ba –Khẩu Truyền và Hướng Dẫn Thực Hành với Đạo Sư Khenpo Samdup

 

Ngày 14 & 15 tháng 7, 10AM~5PM: Khóa Tu 2-Ngày Lục Ba-la-Mật - Giáo Huấn và Thực Hành Thiền Định với Hành Giả Lama Gursam

 

Ngày 21 & 22 tháng 7, 10AM~5PM: Khóa Tu 2-Ngày Thiền Định – Hướng Dẫn và Thực Hành Thiền Chỉ, Yoga & Kiểm Soát Hơi Thở với Hành Giả Lama Gursam

 

Lễ Quán Đảnh Đức Tịnh Hoá Kim Cang Tát Đỏa
Chứng Đo Ca Năm Nhánh Đại Thủ n Của Jigten Sumgön với Đạo Sư Tritsab Gyabra Rinpoche
, 23 & 24 tháng  6, 2018 

2018 DDSC Tritsab Rinpoche VN v1-page-001

 

Đại Lễ Phật Đản Quốc Tế 2018 VesakTh By, Ngày 2 tháng 6, 2018:   8:45AM – 4PM 

ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN QUỐC TẾ 2018 VESAK - June 2 2018 @ Garchen Quan Âm Tự -page-001

 

 

a

Khóa Tu Hiếm Quý với  Trưởng Lảo Đạo Sư Garchen Rinpoche – Vinh Quang của Đạo Sư Du Già 

Xin bấm vào đ xem Khách Sạn gần Garchen Quan Âm Tự

Ba Khoá Tu Hiếm Quý - Vinh Quang của Đạo Sư Du Già Garchen Rinpoche (Ngày 13-29 tháng Tư năm 2018) 2018 DDSC Bhum Tsok Flyer VIET-page-001

Khoá tu Du Già Milarepa

a

Khoá tu Thánh Nữ Kim Cang (Vajrayogini)

a

Khoá tu Thắng Lạc Kim Cang(Chakrasamvara)

a

 

KHÓA TU ĐẦU NĂM (THÁNG 1, 2018) VỚI ĐẠO SƯ KHENPO SAMDUP

 Ngày 6 tháng 1: Khẩu Truyền, Thực Hành, Tu Tập Pháp Chuyển Di Thần Thức (Pháp “Phowa”)

Ngày 7 tháng 1: Thọ Bát Quan Trai – Sám Hối, Thiền Định và Tịnh Hoá

Ngày 27 & 28 tháng 1: Khóa Tu 2-Ngày Thiền Định: Hướng Dẫn và Thực Hành Thiền Chỉ

 

KHÓA TU THÁNG 2 VỚI ĐẠO SƯ KHENPO SAMDUP

Chúc Mừng Tết Mậu Tuất: Đón Giao Thừa theo truyền thống Việt Nam và Trung Hoa

Thứ Năm, 15 Tháng 2, 10 tối – Giao Thừa: Khẩu Truyền và Lễ Quán Đảnh – Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

 

Year of the DogMừng Năm Mới truyền thống Việt Nam, Trung Hoa, Mông Cổ & Tây Tạng

Thứ Sáu, Thứ Bảy, Chủ Nhật: Ngày 16, 17, 18 Tháng 2, 10g sáng-12g trưa: Lễ Cúng Dường Khói Hương Thích Ca Mâu Ni Phật, Bạch Thần Tài & Đức Hộ Pháp Achi Chokyi Drolma, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

2g- 3g30 chiều: Lễ Cúng Dường Bạch Quan Âm và Lục Quan Âm

Chủ Nhật, Ngày 18 Tháng 2, 10 sang: Lễ Cúng Dường Chư Vị Hộ Phật; 12g trưa - Lễ Giăng Cờ Cấu Nguyện

2018 DDSC February Dharma Events VIET

KHÓA TU THÁNG 3 VỚI ĐẠO SƯ KHENPO SAMDUP

Đại Lễ 100,000 Tích Đức và Cúng Dường – Đạo Sư Tôn Quý Liên Hoa Sanh với Đạo Sư Khenpo Samdup và Cộng Đồng Phật giáo Tây Tạng

2018 DDSC Bhum Tsok Flyer VIET-page-001Ngày  1 Tháng 3, 2018: từ 6g chiều~8g tối

Ngày 2, 3, 4 Tháng 3, 2018: từ 10g sáng~5g chiều

*  Đại Lễ tích luỹ 100 ngàn niệm cốt để cầu xin Đạo Sư Tôn Quý Liên Hoa Sanh gia hộ

Câu chú nguyện Đức Liên Hoa Sanh có oai lực rất mạnh để chuyển hoá những ô nhiễm trong tâm và sân hận thành tâm bất nhị
Thật lợi lạc vô cùng nhờ tích đức, trí huệ và chứng ngộ về bồ đề tâm mà những chướng ngại bên ngoài, bên trong và ẩn mật được diệt trừ
*  Công đức tích luỹ hồi hướng tới Đức Đạt Lai Lạt Ma cùng các bậc thánh tăng khác được trường trọ, thân bằng quyến thuộc cũng như chúng sanh thế giới được an hưởng thái bình