Sơ Khởi (Ngondro)

 

Bài Giảng Ngondro Drikung –

Drupon Sonam Jorphel Rinpoche

Sonam Rinpoche

 

ĐỘNG CƠ CỦA VIỆC HỌC PHÁP

 “Tu đúng cách quan trọng hơn chính việc tu.  Nếu không thì chính việc tu sẽ là nguyên nhân bị đọa lạc.” -Tổ Gampopa

 

Trước khi các con nghe về pháp Ngondro, ta sẽ giảng đôi điều quan trọng và cần thiết đối với người Phật tử.  Khi học giáo pháp cần phải nhớ hai điều rất quan trọng:

  •  Điều thứ nhất là ĐỘNG CƠ – động cơ học tập giáo pháp. Động cơ của chúng ta phải là Bồ Đề Tâm.
  • Điều thứ hai là KỶ LUẬT – kỷ luật của việc học tập giáo pháp

 

Click Link to Download

 Ngondro Drikung – Sonam Jorphel Rinpoche


Dẫn Nhập Ngondro (tiên hành pháp) của Dòng Truyền Thừa Drikung Kagyu

bottom-Lbottom-R

Bookmark the permalink.