Sơ Khởi (Ngondro)

Bài Giảng Ngondro Drikung –

Drupon Sonam Jorphel Rinpoche

Sonam Rinpoche

“Tu đúng cách quan trọng hơn chính việc tu.  Nếu không thì chính việc tu sẽ là nguyên nhân bị đọa lạc.” -Tổ Gampopa

 a

 

 

 

 

a

a

ĐỘNG CƠ CỦA VIỆC HỌC PHÁP

Trước khi các con nghe về pháp Ngondro, ta sẽ giảng đôi điều quan trọng và cần thiết đối với người Phật tử.  Khi học giáo pháp cần phải nhớ hai điều rất quan trọng:

  •  Điều thứ nhất là ĐỘNG CƠ – động cơ học tập giáo pháp. Động cơ của chúng ta phải là Bồ Đề Tâm.
  • Điều thứ hai là KỶ LUẬT – kỷ luật của việc học tập giáo pháp

Click Link to Download

 Ngondro Drikung

a

Con Đường Tuyệt Hảo Để Đạt Đến Giác Ngộ:

Các Pháp TuTiên Yếu Của Đại Thủ Ấn Năm Nhánh

Những bà mẹ của ta đang kiệt sức vì sự khốn cùng đau khổ, do bởi những ác hạnh họ đã vì ta mà phạm, trong vô lượng kiếp. Để giải thoát họ khỏi biển luân hồi, ta nguyện đi theo con đường giải thoát tối thượng.  

SP with Prayer WheelLặp lại những lời trên nhiều lần và phát khởi lòng bi mẫn và Bồ Đề tâm trong dòng tâm thức của con. Trong mọi hoạt động hàng ngày, đừng bao giờ tách rời khỏi mong nguyện làm hết sức mình để giúp đỡ chúng sinh và mang lại hạnh phúc cho họ. Trong sự thực hành như thế, toàn bộ giới Bồ tát được bao hàm, và mọi việc con làm trở thành thực hành Sáu Ba La Mật. Lợi ích của Bồ Đề tâm là vô lượng. Kinh Hoa Nghiêm (Avatamsaka) có dạy rằng “Tất cả chư Phật trong ba thời đều khởi hiện từ nền tảng là tâm Bồ Đề thanh tịnh tuyệt hảo – kho công đức trân quý. Tất cả mọi hạnh phúc của chúng sinh thường phàm xuất phát từ tâm Bồ Đề. Mọi phẩm hạnh mà các đấng Chiến thắng tán dương đều phát sinh từ tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề làm cạn kiệt che chướng của mọi thế giới. Không còn nghi nghờ gì nữa, chính thông qua Bồ Đề tâm mà một người có thể trở thành tối tôn trong hàng ngũ các đấng chiến thắng.” Ngoài ra, Tổ Jigten Sumgon đã dạy trong tác phẩm Gongchig rằng “Đức Phật là hiện thân của Bồ Đề tâm.” Nếu Bồ Đề tâm hiện hữu, chúng ta chắc chắn sẽ đạt được giác ngộ chứ không thể khác. Nếu Bồ Đề tâm không hiện hữu, dù một người có thực hành các pháp tu khác nhau như [tu tập các bước] sinh khởi và thành tựu v.v., họ cũng chẳng đạt đến gì hơn là vẻ bề ngoài. Bởi vì ba pháp tu tinh yếu đặc biệt là tinh túy của mọi đường tu, hãy thật lòng tha thiết trưởng dưỡng chúng đến khi chúng bắt rễ trong dòng tâm thức của con.

——————————–

Tin tưởng rằng nhiều đệ tử tín tâm và sùng mộ sẽ được lợi lạc nếu có một cuốn nghi quỹ các pháp tu tiên yếu [Ngondro] cô đọng, Thầy Dorzin Konchog Dondrub đã thỉnh cầu Tôn sư Garchen Rinpoche trước tác bản văn này. Món cúng dường khăn ca-ta trắng in các biểu tượng cát tường cùng 100 đô-la đã được Thầy Dorzin Konchog Dondrub dâng lên Bổn sư của mình cùng với lời thỉnh cầu. Ngoài ra có một số đệ tử tín tâm ở bên trong Tây Tạng đã nài nỉ thỉnh cầu về việc trước tác bản văn này. Nghĩ rằng việc này có thể mang lại lợi ích cho bằng hữu tâm linh của mình, những người nhìn ra được vàng trong cục đất [Garchen Rinpoche khiêm cung nói về mình như vậy], Garchen Rinpoche đời thứ 8, còn gọi là Konchog Gyaltsen, đã trước tác bản nghi quỹ này, phù hợp với cấu trúc tài liệu “Những Chỉ Dẫn Truyền Khẩu về các Pháp Tu Tiên Yếu [trước khi thực hành] pháp Đại Thủ Ấn Năm Nhánh” của Ngài Pháp Xứng (Dharmakirti); ngoài ra Garchen Rinpoche cũng đưa thêm vào một số câu kệ trích từ các giáo huấn của các vị Đạo sư uyên thâm và thành tựu trong quá khứ. Bản văn này được hoàn thành tại Garchen Buddhist Institute (Học viện Phật giáo Garchen) tại Mỹ, và một đệ tử của Garchen Rinpoche – Thầy Thubten Nima – đã hỗ trợ ghi chép. 


Click Link to Download

Các Pháp TuTiên Yếu Của Đại Thủ Ấn Năm Nhánh

Bản dịch Tạng-Anh do Ina Dhargye thực hiện, được hiệu đính bởi Kay Candler. Bản quyền dịch Anh ngữ là của Ina Dhargye. copyright © 2016, Ina Dhargye. Bản dịch Anh – Việt do Lan Anh thực hiện, theo yêu cầu của Thầy Dorzin Konchog Dondrub, được Bổn sư Garchen Rinpoche đồng ý và gia trì. Trong quá trình dịch thuật, có tham khảo và sử dụng một số phần như: Phát khởi Bồ Đề Tâm trong nghi quỹ Pháp Thiền Quán và Trì Tụng A Di Đà “Nương Dựa Cõi Tịnh Độ Tây Phương Cực Lạc” (Konchog Kunzang Tobgyal chuyển Việt ngữ, Tâm Bảo Đàn hiệu đính).

a

Dẫn Nhập Ngondro (tiên hành pháp) của Dòng Truyền Thừa Drikung Kagyu

bottom-Lbottom-R