Thầy Trụ Trì

_DSC7879Thầy Khenpo Tenzin Samdup đã nhận pháp quy y từ Trưỡng Lão Đại Sư Garchen Rinpoche lúc 7 tuổi, và Thầy trở thành tu sĩ lúc 12 tuổi. Thầy Samdup hoàn tất 11 năm tu học tại tu viện Jangchubling và trở thành Giáo Thọ với nhiều kinh nghiệm và khả năng nghiên cứu về Phật Học thật sâu sắc ở Học Viện Kagyu tại Ấn Độ. Thầy Samdup đã nhận những lời dạy cốt tủy trong Kim Cang Thừa, Quán Đảnh, và những giáo huấn vĩ đại của các Đại Sư như Jigme Puntsok Rinpoche và Khenpo Chokyab, và đặc biệt là Thầy đã nhận lời điểm đạo trực tiếp từ Đại Sư Munsel của dòng Nyingma (Cổ Mật), và Khenpo Munsel cũng là vị Thầy chính của Trưỡng Lão Đại Sư Garchen Rinpoche.

Thầy Samdup cũng nhận được nhiều giáo thuyết (qua khẩu truyền, quán đảnh, và giảng luận) của dòng Drikung Kagyu từ Trưỡng Lão Đại Sư Garchen Rinpoche, Sư Tổ Chetsang Rinpoche của Drikung Kagyu, và nhiều vị Lạt-Ma cao quý khác.

Thầy Samdup đã viết nhiều sách về Phật Học,  như là:  Tu Tập Phật Pháp – Nguồn Mạch Của Hạnh Phúc Nhất Thời và Vĩnh Cửu;  Trình Tự Tu Thiền – Thức Tỉnh Tâm; Khẩn Nguyện Mẹ Hiền Quan Âm, và gần đây Thầy đã hoàn tất một bài giảng luận về Gongchig.  Gongchig là giáo thuyết của Tổ Sư Jigten Sumgon (người sáng lập dòng Drikung Kagyu vào thế kỷ 12) nói về thực hành và chứng nghiệm của hiển kinh (Sutra) và mật điển (Tantra).Khenpo Samdup Books

Trưỡng Lão Đại Sư Garchen Rinpoche đã bổ nhiệm Thầy Khenpo Tenzin Samdup là vị Thầy Hướng Dẫn Tâm Linh tại Phật Viện Gar Drolma, Ohio, và tại chùa DDSC- Garchen Quan Âm Tự tại Quận Fairfax, Virginia.a

Lá Thư Trưỡng Lão Đại Sư Garchen Rinpoche Bổ Nhiệm Sư Trụ Trì của Trung Tâm DDSC – Garchen Quan Âm Tự
a

Original Garchen Rinpoche Letter to DDSC (July 2014)

Lá Thư dịch ra Tiếng Việt

Lá Thư Trưỡng Lão Đại Sư Garchen Rinpoche - Trung Tâm DDSC và Bổ Nhiệm Sư Trụ Trì (Tibetan & Vietnamese)-page-002