Thư Chứng Thực

 

SP Great Smile

Lá Thư Chứng Thực của Đức Pháp Vương Drikung Kyabgon Chetsang

Endorsement Letter from His Holiness Drikung Kyabgon Chetsang Rinpoche (English & Viet)-page-001 Endorsement Letter from His Holiness Drikung Kyabgon Chetsang Rinpoche (English & Viet)-page-002

 

SP Praying

Lá Thư Chứng Thực của Trưởng Lão Đại Sư Garchen Rinpoche 

Garchen Rinpoche Endorsement Letter (English & Vietnamese)-page-001 Garchen Rinpoche Endorsement Letter (English & Vietnamese)-page-002

 

Lá Thư Trưởng Lão Đại Sư Garchen Rinpoche – Trung Tâm DDSC và Bổ Nhiệm Sư Trụ Trì

Original Garchen Rinpoche Letter to DDSC (July 2014) Lá Thư Trưỡng Lão Đại Sư Garchen Rinpoche - Trung Tâm DDSC và Bổ Nhiệm Sư Trụ Trì (Tibetan & Vietnamese)-page-002