Đức Pháp Vương

Đức Pháp Vương Drigung Kyabgön Chetsang và Drigung Kyabgön Chungtsang 

HH Chetsang & Chuntsang Rinpoches

 

Đức Jigten Sumgom đã có lời tiên đoán rằng “ Trong hậu thế , giáo pháp của ta sẽ phát dương qua hai dòng Bi Mẫn và Trí tuệ cảu hai vị Bồ Tát , sáng rỡ như Nhật Nguyệt.”

Gần chín trăm năm đã trôi qua kể từ khi thiết lập, dòng Drikung được giữ gìn qua các Pháp Chủ. Hai vị đứng đầu dòng truyền thừa hiện nay là Đại Lão Hoà Thượng Drigung Kyabgön Chetsang Rinpoche, tục danh Könchok Tenzin Kunzang Trinlay Lhundrup (1946-), đời thứ 37, hiện đang sống tại Dehra Dun , Ấn Độ.

Vị đời thứ 36 Drikungpa Drigung Kyabgön Chungtsang Rinpoche, tục danh Könchok Tenzin Chökyi Nangwa (1942-) hiện sống tại Lhasa, Tây Tạng.

Đại Lão Hoà Thượng Chetsang như mặt trời – ngài là hoá thân bi mẫn của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, ngài Chungtsang như mặt trăng – ngài là hiện thân của Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.

Xin bấm vào đây để đọc thêm về Tiểu sử của Đại Lão Hòa Thượng Drikung Kyabgon Chetsang

Xin xem danh sách các vị Đạo Sư nắm giữ dòng truyền thừa Drikung Kagyu.

Drikung Kagyu HH-page-001a

a